ಶಿಶು ಗೀತೆ

Does baby sitting make one creative ?

I would say yes…

I was just creating some stuff for my kid on the fly and the 1st half of this poem came out spontaneously.  With a bit of additional effort, here I am with my 1st rhymes.

ಚಿಟ್ಟೆಯ ಹಾಡು

ಚಿಟ್ಟೆ  ಚಿಟ್ಟೆ
ಬಣ್ಣದ  ಚಿಟ್ಟೆ
ಎಲ್ಲಿಂದ  ಬಂದಿರುವೆ ? || 1||

ರೆಕ್ಕೆಯ  ಬಡಿಯುತ
ಮೀಸೆಯ  ತಿರುವುತ
ಹಾರುತ  ಏರುತ
ಇಳಿಯುತ  ಅಲೆಯುತ
ಕಾಡಿಂದ  ಬಂದಿರುವೆ || 2||

ಚಿಟ್ಟೆ  ಚಿಟ್ಟೆ
ಬಣ್ಣದ  ಚಿಟ್ಟೆ
ಏನನ್ನು  ಕಂಡಿರುವೆ ? || 3 ||

ಬಾನಿನಲ್ಲಿ  ಹಕ್ಕಿಯ  ಕಂಡೆ
ಬ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ  ಕೋಣವ  ಕಂಡೆ
ಬಿದುರಿನಲ್ಲಿ  ಆನೆಯ  ಕಂಡೆ
ನೀರಿನಲ್ಲಿ  ಆಮೆಯ  ಕಂಡೆ
ಕಾಡನು  ದಾಟಿ  ಹಳ್ಳಿಗೆ  ಬಂದೆ || 4 ||

ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ  ಮಂದಿಯ  ಕಂಡೆ
ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ  ಮಕ್ಕಳ  ಕಂಡೆ
ಮಕ್ಕಳ  ಆಟವ  ಕಾಣುತ  ನಿಂದೆ
ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ  ಆಕಳ  ಕಂಡೆ
ಆಕಳ  ಕರೆಯುವ  ತಂಗಿಯ  ಕಂಡೆ || 5 ||

ಚಿಟ್ಟೆ  ಚಿಟ್ಟೆ
ಬಣ್ಣದ  ಚಿಟ್ಟೆ
ಏತಕೆ  ಬಂದಿರುವೆ ? || 6 ||

ಹೂವಿನ  ಮಧುವನು  ಹೀರಲು  ಬಂದೆ
ಹಣ್ಣಿನ  ಸಿಹಿಯನು  ಸವಿಯಲು  ಬಂದೆ
ವಿಧವಿಧ  ಬಣ್ಣದ  ಹೂವನು  ಕಂಡೆ
ಹಳ್ಳಿಯ  ಸೊಗಸಿಗೆ  ಬೆರಗಾಗಿ  ನಿಂದೆ || 7 ||

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: