4-10-ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಾಯಿಯ ಕಥೆ

[ಪಂಚತಂತ್ರದ ಈ ಅನುವಾದವು ಈಗ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ]

[ಈ ಕಥೆಯು ಪಂಚತಂತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಂತ್ರವಾದ ಲಬ್ಧಪ್ರಣಾಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಲಬ್ಧಪ್ರಣಾಶದ ಸೂತ್ರ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು ಹಾಗೂ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಮುಖಪುಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು]

ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾಂಗ ಎಂಬ ನಾಯಿಯಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಕ್ಷಾಮವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಹಾರಾಭಾವದಿಂದ ನಾಯಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕುಲವೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾ ಬಂತು. ಆಗ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಿದ ಚಿತ್ರಾಂಗ ನಾಯಿಯು ಹಸಿವಿನ ಭಯದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಲ್ಲದ ಮನೆಯೊಡತಿಯಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಗೆಬಗೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದು ತೃಪ್ತಿಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮದದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಇತರ ನಾಯಿಗಳು ಚಿತ್ರಾಂಗ ನಾಯಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ದೇಹದಲೆಲ್ಲೆಡೆ ಕಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದವು. ಆಗ ಅದು ಚಿಂತಿಸಿತು – “ಅಯ್ಯೋ, ಕ್ಷಾಮವಿರುವ ಸ್ವದೇಶವೇ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಲಹವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ನಗರಕ್ಕೇ ಹೋಗುವೆನು”

ಹೀಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ದೇಶಾಂತರ ಹೋಗಿಬಂದ ಅದನ್ನು ಇತರ ನಾಯಿಗಳು ಕೇಳಿದವು – “ಎಲೈ ಚಿತ್ರಾಂಗನೇ, ವಿದೇಶದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ನಡತೆ ಹೇಗಿದೆ ? ಅವರ ಆಹಾರವೆಂತಹುದು ? ವ್ಯವಹಾರ ಎಂತದ್ದು ?”

ಆಗ ಚಿತ್ರಾಂಗ ನಾಯಿಯು – ವಿದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ ? ವಿದೇಶವು ಸಂಪ್ಭರಿತವಾಗಿದೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ, ನಗರದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಉದಾಸೀನರು,ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿದೇಶದ ದೋಷವೇನೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಜಾತಿಯವರೇ ವಿರುದ್ಧವಾದುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ “ ಎಂದಿತು.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: