पक्षिणः जननम् (Birth of Bulbuls)

June 29, 2014
मम गृहस्य परिसरे विद्यमानानां पक्षिणः विषये अत्र, अत्रअत्र पूर्व्ं मया लिखितमस्ति | गृहसस्याणि खगान् आकर्षयन्ति इति विचारे मम गृहमेव प्रमाणमित्यहं मन्ये| एकदा पाकशालायाः नालिकायामेव नीडनिर्माणं कृतं पक्षिणा| अद्यत्वे द्वौ पक्षिणौ अस्माकमुद्याने निवेशनं कृत्वा शिशू प्राप्तवन्तौ । अस्य वृत्तन्तस्य विवरणं करोमि अत्र|
Bulbul's nest

Bulbul’s nest

उद्यानस्य एकस्मिन् भागे मल्लिका लता अस्ति। तत्र वयं अनेकवारं न गच्छामः । एकदा तस्यां लतायां नीडमेकं दृष्टवान् । सामान्यतः पक्षी सुरक्षितस्थले नीडस्य रचनं करोति, किन्तु एतत् नीडं भूम्याः निकटे एव आसीत्। अपि च नीडे अल्पाकारयुक्तौ पिङ्गलवर्णबिन्दुयुक्तौ द्वौ अण्डौ आस्तां!

Bulbul's eggs

Bulbul’s eggs

अण्डं तु दृष्टवान् किन्तु कस्य खगस्य अण्डमिति ज्ञातुं पार्श्वे स्थित्वा पक्षिणः निरीक्षणं कृतवान्|  किञ्चित्कालानन्तरं नीडस्योपरि उपविशन्तं मस्तके किरीटसदृश पक्षयुक्तं पक्षिणं दृष्टवान्| एषः पक्षी बेङ्गलूरु-नगरे सामान्यतः दृश्यते| अस्य नाम आङ्गलभाषायां Red-whiskered Bulbul इति अस्ति| K N Dave महोदयेन लिखितं “Birds in Sanskrit Literature” पुस्तके अस्य नाम गोवत्सकः इति दत्तमस्ति|

Red-whiskered bulbul

Red-whiskered bulbul

पश्चात् नितराम् नीडे एव उपविशन्तं पक्षिणं दृष्टवन्त:। दिनद्वयानन्तरम् अण्डाभ्यां द्वौ अरोमयुक्तौ शिशू बहिरागतवन्तौ। जन्मस्य तत्क्षणं तौ पक्षिणः शिशवः इव न दृश्येते स्म ।

Bulbul chicks - right after birth

Bulbul chicks – right after birth

यदा द्वित्राणि दिनानि अतीतानि, रोमं पक्षं च प्रप्तवन्तौ। शिशोः प्रथम-उड्डयनं द्रष्टुम् अस्माकम् आशा आसीत् किन्तु कदा पक्षिण: सर्वे नीडं त्यक्तवन्तः इति न अवगतमेव अस्माभिः!

4 days old bulbul chicks

4 days old bulbul chicks

Disclaimer:
संस्कृतं न जानामि न जानामि पाणिनिम्।
पदार्थमपि  न जानामि क्षमस्व वागीश्वरि॥


पक्षिणः नीडम्

November 3, 2013
मम गृहस्य पाकशालायां chimney यन्त्रः अस्ति। तस्मात् यन्त्रात् एका नालिका गृहस्य बहिर्गच्छति | तया नालिकया पचनसमये उद्भवः वायुः बहिः प्रसरति | एकदा अहं गृहस्य बहिर्भागतः तां नालिकां प्रवेशं कुर्वन्तं पक्षिणं दृष्टवान् | तत्क्षणमेव मया अवगतं – यत् नालिकायां नीडस्य निर्माणं कर्तुं पक्षिणः इच्छा अस्ति इति | प्रतिदिनं पचनसमये नालिकया उष्णवायुः आगच्छति, अतः एतत् स्थलं नीडनिर्माणार्थम् उचितं नास्त्येव इति मम अभिमतमासीत् | पक्षिणः कार्यभङ्गं कर्तुं यदा यदा सः नालिकां प्रविशति, तदा तदा अहं यन्त्रचालनं कृतवान् | किन्तु पक्षिणः निश्चयमचलमासीत् | तेन नीडनिर्माणकार्यं न स्थगितमेव | अतः अहमेव पराजयं स्वीकृत्य पाकशालायां अनिर्दिष्टकालपर्यन्तं यन्त्रचालनं न करणीयमिति मात्रे पत्न्यै च सूचनां दत्तवान् |
IMG_4060
IMG_4063

अल्पाकारयुतस्य (४ अङ्गुलि) अस्य खगस्य नाम scaly breasted munia इति आसीत् | द्विवासरपर्यन्तं प्रतिदिनं प्रतिक्षणं तृणमानीय पक्षिणौ मातापितरौ नीडनिर्माणं कृतवन्तौ | नीडस्य मुखभागमेव नालिकायाः बहिः दृश्यते स्म | बालखगान् द्रष्टुमस्माकमाशा आसीत् किन्तु मासानन्तरं काञ्चिदपि खगान् वयं न दृष्टवन्तः | प्रायश: बालखगैः सह मातपितरौ नीडं त्यक्तवन्तौ इति वयं अचिन्तयन् |

IMG_4073

किञ्चित् कालानन्तरं यन्त्रस्य वार्षिकसेवासमये (yearly service time) यदा नालिकया नीडमाकृष्ट्ं तदा नीडस्य मात्रं दृष्ट्वा अत्याश्चर्यमभवत् | ४ अङ्गुलि लम्भस्य पक्षिणः नीडं ३२ अङ्गुलि आसीत् !

IMG_4396
Disclaimer:
संस्कृतं न जानामि न जानामि पाणिनिम्।
पदार्थमपि  न जानामि क्षमस्व वागीश्वरि॥


पक्षिणां कलरव:

February 16, 2013

मम गृहस्य पार्श्वभागे एक: वटवृक्ष: अस्ति। प्रस्तुतमासे तस्मिन् वृक्षे बहूनि फलानि भवन्ति। अस्य वृक्षस्य फलं पक्षिभ्य: अतीव रोचते। प्रात: काले एव अनेकानि पक्षिण: फलं खादितुम्  आगच्छन्ति। बहुविधानि पक्षिण: अस्मिन् वृक्षे दृश्यन्ते।

bird1

विशेषत: अनेका: पिका:आगच्छन्ति। कोकिलानां कलरवं श्रुत्वा एव अहं प्रतिदिनम् उत्तिष्ठामि। घटिकायन्त्रस्य आवश्यकता एव नास्ति। प्रतिदिनस्य एतत् अनुभवं मधुरं भवति।

कोकिल:

कोकिल:

 

Disclaimer:
संस्कृतं न जानामि न जानामि पाणिनिम्।
पदार्थमपि  न जानामि क्षमस्व वागीश्वरि॥


Birds in my neighbourhood

June 13, 2010

I moved into Bangalore 10 years back and stayed mostly in well populated areas where the most commonly seen birds were crows and eagles. Recently I have moved into a new locality in the outskirts of South Bangalore where there is a considerable bird population. I won’t be too much off the mark if I say that I see more birds and insects than humans when I spend an average day at home! It has been a very exciting experience going behind these birds with my newly acquired camera and here are some results of the same. I am yet the learn the art of bird watching and hence most of the shots here are taken with maximum zoom (20x w/o tripod of course)  and hence are not all that clear.

The most largest and easiest to photograph are birds which I think are cow egrets. These keep following the cows that come near my home everyday for grazing.

Crane1

My work room window opens into a vacant site which has a few Sapodilla (Chikko, Sapota) trees . (This locality was apparently a farm land earlier). These trees are favourite hangouts for some beautiful tiny birds (around 3 inches in length).  I am not qualified yet to identify the names of these birds. Here are some pics of them taken from inside my window with fullest possible zoom of my camera.

Here is another tiny one on the roadside parthenium plant.

Along with Mainas, there is another kind of bird, roughly as same size as Maina which comes in groups of 8 to 10. These are quite fearless of humans and provide some photographic opportunities.

Another bird which allows itself to be photographed fairly easily is what we call ಕೆಂಭೂತ in Kannada.

Parrot is one bird which sounds so common, but I hardly remember seeing it anywhere else than in zoos. Photographing this bird was difficult since it hardly remained at one place at a time. And most of the times, it blended so well with the green foilage that it was hard to spot.

 

This black bird is so often mentioned in various books and poems, but I should confess that I saw this for the first time. It look exactly like a crow, but slightly smaller in size with distinctive red eyes. One could easily ignore this as a crow, but this is the Koel. I was observing it for quite a few days without knowing it as koel, until I heard it calling out, which was unmistakably koel’s sound.  I had read the comparison between crow and koel in the form of poems and stories in the childhood and I was glad to experience it and verify it first hand.  One such saying in Sanskrit comes to mind: को भेदः काक-पिकयोः ? वसंतकाले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः | (which roughly translates as this: What’s the difference b/n crow and koel ? When Spring arrives, crow will be crow and koel will be koel)

Here is an other elusive one.

I never knew there were cuckoos which are not black in colour like the below one:

This one posed for the photograph without much hesitation.

Kingfishers are regular visitors to my home given the proximity to the lake.

So moving into this new neighbourhood has been an interesting experience.  There are many other birds which have remained still elusive for my camera, I wish I had a better camera to do full justice to the beauty of these birds!