ಪಂಚತಂತ್ರ – ಕನ್ನಡಾನುವಾದ (Panchatantra Kannada translation)

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2017

ಪಂಚತ್ರಂತ್ರದ ಕಥೆಗಳು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವೇ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂಚತಂತ್ರವನ್ನು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.

  • ಪಂಚತ್ರಂತ್ರದ ವಿವಿಧ ಕಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಮಗೆ standalone ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಥೆಯು ಪಂಚತ್ರಂತ್ರದ ಐದು ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೂಲ ಕಥೆಗೆ ಹೇಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಮೂಲವನ್ನು ಓದದಿದ್ದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಐದು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಯಾವ ವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಉಪಕಥೆಯನ್ನು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
  • ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಲುವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಸುಭಾಷಿತಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸಿವೆ. ಇದಾವುದು ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದೆ.

ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

The Kannada translation of the original Panchatantra in Samskritam by Vishnu Sharma’s can be read here.

Advertisements

CBSE – Snake charmers

ಜುಲೈ 14, 2017

A 4th standard CBSE student living in a metro city would probably never have seen a snake charmer in his/her life. Hence it becomes so important to educate them about snake charmers! Learned men say that we should pass on civilizational memories from generation to generation for successful continuation of the civilization. Here is CBSE doing its bit towards that!

IMG_20170714_184438

Source: Chapter 3 – A day with Nandu, 4th std Environmental studies text book

This chapter mainly deals with educating kids about elephants, their habitat etc.


CBSE – Role of bicycle in women education

ಜುಲೈ 14, 2017

Generations of women in India should be thankful to bicycle for providing them easy access to education! Here is CBSE’s version of it…

IMG_20170714_184511

Source: Chapter 1: Going to School , 4th Std CBSE Environmental Studies text book.

Otherwise this chapter in this science book is about different transportation modes that kids use to reach school in different parts of India like bamboo bridges, trolleys, camel-cart, bullock-cart, boats, bicycles etc.


CPU hotplug support in PowerKVM

ಆಗಷ್ಟ್ 9, 2016
Introduction
Pre requisites
Basic hotplug operation
More options
Driving via libvirt
KVM Forum 2016 presentation

Introduction

CPU hotplug is a technique or a feature that can be used to dynamically increase or decrease the number of CPUs available in the system. In order for the dynamically added CPUs to become available to the applications, CPU hotplug should be supported appropriately at multiple layers like in the firmware and operating system. This blog post mainly looks at the emerging support for CPU hotplug in KVM virtualization for PowerPC sPAPR virtual machines (pseries guests). In case of virtual machines, CPU hotplug is typically used to vertically scale up or scale down the guest CPUs at runtime based on the requirements. This feature is expected to be useful for supporting vertical scaling of PowerPC guests in KVM Cloud environments. Memory hotplug, which is also part of VM scale up requirement was discussed in my previous post.

CPU hotplug is supported for PowerPC sPAPR by means of device_add/device_del interfaces and not via the legacy cpu-add interface.

Pre requisites

CPU hotplug support for PowerPC sPAPR guests is now part of QEMU upstream and is expected to be available starting from QEMU-2.7 release. This implies that CPU hotplug support is available for pseries machine types starting from pseries-2.7.

In addition to QEMU and guest kernel (which btw has existed for a long time), some changes were done in PowerPC RAS tools also to support CPU hotplug. The minimum version of these packages needed in the guest are listed below:

Package Minimum required version
powerpc-utils 1.2.26
ppc64_diag 2.6.8
librtas 1.3.9

rtas_errd daemon which is provided by ppc64_diag package needs to be running in the guest for CPU hotplug to function correctly.

Basic hotplug operation

This section describes the steps to be followed by a QEMU user for CPU hotplug operation.

* CPU hotplug will be performed in core granularity on PowerPC. For eg. if the core has 8 threads, then one CPU hotplug operation will result in addition of 1 core with 8 CPU threads.

* Start a single thread guest with those command line options required for CPU hotplug.

qemu-system-ppc64 … –smp 2,cores=4,threads=1,maxcpus=4 -cpu POWER8E

-smp 2 will start the guest with 2 CPUs.
maxcpus=4 specifies that this guest can have a maximum of 4 CPUs, which implies 2 more CPUs can be added via CPU hotplug operations.
cores=4,threads=1 specifies the topology of the guest (4 cores each with 1 thread)
-cpu POWER8E specifies the guest CPU model

* Ensure that rtas_errd service is running inside the guest.

# ps aux | grep rtas
root      2518  0.3  0.0   6016  3968 ?        Ss   11:52   0:00 rtas_errd

[root@localhost ~]# lscpu
CPU(s):                2
On-line CPU(s) list:   0,1
Thread(s) per core:    1

* Connect to QEMU monitor from the host to discover hotpluggable CPUs and issue CPU hotplug command.

query-hotpluggable-cpus is the QMP interface while “info hotpluggable-cpus” is the HMP variant of the same.

(qemu) info hotpluggable-cpus
Hotpluggable CPUs:

type: “POWER8E-spapr-cpu-core”
vcpus_count: “1”
CPUInstance Properties:
core-id: “3”

type: “POWER8E-spapr-cpu-core”
vcpus_count: “1”
CPUInstance Properties:
core-id: “2”

type: “POWER8E-spapr-cpu-core”
vcpus_count: “1”
qom_path: “/machine/unattached/device[2]”
CPUInstance Properties:
core-id: “1”

type: “POWER8E-spapr-cpu-core”
vcpus_count: “1”
qom_path: “/machine/unattached/device[1]”
CPUInstance Properties:
core-id: “0”

type specifies the CPU core device type to be used with device_add command
vcpus_count specifies the number of threads the core has
core-id specifies the value for the core-id property that needs to be specified during device_add
qom_path if present implies that the CPU core is already plugged in, if absent it implies that the same can be hotplugged

To hot add a CPU,

(qemu) device_add POWER8E-spapr-cpu-core,id=core2,core-id=2

The added CPU core should be visible within the guest as well as in QEMU monitor

[root@localhost ~]# lscpu
CPU(s):                3
On-line CPU(s) list:   0-2
Thread(s) per core:    1

qemu) info hotpluggable-cpus
Hotpluggable CPUs:

type: “POWER8E-spapr-cpu-core”
vcpus_count: “1”
CPUInstance Properties:
core-id: “3”

  type: “POWER8E-spapr-cpu-core”
  vcpus_count: “1”
  qom_path: “/machine/peripheral/core2” <— hot added CPU
  CPUInstance Properties:
    core-id: “2”

type: “POWER8E-spapr-cpu-core”
vcpus_count: “1”
qom_path: “/machine/unattached/device[2]”
CPUInstance Properties:
core-id: “1”

type: “POWER8E-spapr-cpu-core”
vcpus_count: “1”
qom_path: “/machine/unattached/device[1]”
CPUInstance Properties:
core-id: “0”

To hot remove a CPU,

(qemu) device_del core2

More options

In this section a few more options and other possibilities with CPU hotplug are explored.

* NUMA guest – The NUMA semantics for CPU hotplug is likely to undergo a change, but this is how it works currently:

qemu-system-ppc64 … –smp 2,cores=4,threads=1,maxcpus=4 -numa node,nodeid=0,cpus=0,cpus=2 -numa node,nodeid=1,cpus=1,cpus=3

This guest will have 4 CPUs with existing CPU=0 and hotpluggable CPU=2 on NUMA node 0 while existing CPU=1 and hotpluggable CPU=3 on NUMA node 1. Currently the NUMA node affinity of the CPUs isn’t shown in the HMP/QMP queries.

The steps to discover, hot-add and hot-remove are same as shown in the previous example, just that the hot-added CPU will automatically end up on the NUMA node that was specified during boot using -numa cmdline.

The CPU added like below

(qemu) device_add POWER8E-spapr-cpu-core,id=core2,core-id=2

will end up in NUMA node 1.

[root@localhost ~]# numactl -H | grep cpus
node 0 cpus: 0 2
node 1 cpus: 1

* CPU compat option

The legacy way to specify CPU compat option is like this:

-cpu host,compat=power7

However with QEMU-2.7, compat option can be specified using -global option also so that the specified compat level is applied uniformly to boot CPUs as well as hotplugged CPUs.

-cpu host -global driver=host-powerpc64-cpu,property=compat,value=power7

The hotplug steps are similar to the previous example.

(qemu) device_add host-spapr-cpu-core,id=core2,core-id=2

Note that compat option will not be specified with every hotplugged CPU as it has already been set as global option which applies to hotplugged CPUs as well.

* Migration
If a guest that has undergone CPU hotplug operations needs to be migrated to another host, like any other device, CPU core device should be specified explicitly on the target side using  -device options.

If following hotplug operation is done at the source,

(qemu) device_add POWER8E-spapr-cpu-core,id=core2,core-id=2

then at the target host, the guest should be started with the following options:
qemu-system-ppc64 … -device POWER8E-spapr-cpu-core,id=core2,core-id=2

* Example of SMT4 guest

-smp 4,cores=4,threads=4,maxcpus=16

(qemu) info hotpluggable-cpus
Hotpluggable CPUs:

type: “host-spapr-cpu-core”
vcpus_count: “4”
CPUInstance Properties:
core-id: “12”

type: “host-spapr-cpu-core”
vcpus_count: “4”
CPUInstance Properties:
core-id: “8”

type: “host-spapr-cpu-core”
vcpus_count: “4”
CPUInstance Properties:
core-id: “4”

type: “host-spapr-cpu-core”
vcpus_count: “4”
qom_path: “/machine/unattached/device[1]”
CPUInstance Properties:
core-id: “0”

(qemu) device_add host-spapr-cpu-core,core-id=12,id=core4
In this example, two things are worth noting:

– The core-ids listed by the HMP query will be 0, 4, 8, … since this is an SMT4 guest.
– Any CPU can be hot added like we added core-id=12 here.

Driving via libvirt

Support for this device based CPU hotplug is still under development in libvirt.

KVM Forum 2016 presentation

The slides for CPU hotplug KVM Forum 2016 presentation can be found here and the presentation video can be seen here.


भारतवैभवम्

ಜನವರಿ 26, 2016

मया कृष्णमूर्ति-भट्टात् भारतदेशस्य वैभवस्य विवरणयुक्तं पद्यमेकं स्वीकृतम् | पञ्च श्लोकयुक्तमिदं पद्यं सरलतया गातुं शक्यते |

भारतवैभवम्

शैलशृङ्गवासिनीं परात्परां पुरातनीम् देवसिन्धुनर्मदादि सिन्धुसङ्घशोभिनीम्|
व्यास-भास-कालिदास शारदैः सुशोभिताम् नमामि भक्तिभावनैः भारतं मे मातरम् || १ ||

रामकृष्ण-शङ्करादि योगिभिः सुपूजिताम् भोजराज राजराज पौरवैस्सुपालिताम्|
गान्धि-शास्त्रि-मालवीय सेवकैस्सुरक्षिताम् नमामि भक्तिभावनैः भारतं मे मातरम् || २ ||

अङ्गवङ्गसिन्धुराष्ट्रकूटकोटिसंयुताम् हिन्द्वरब्बिसागरादि सागरैर्नमस्कृताम् |
शैलराजविन्ध्यसह्यपर्वतैरलङ्कृताम् नमामि भक्तिभावनैः भारतं मे मातरम् || ३ ||

वेदशास्त्रब्रह्मज्ञान – पण्डितैरलङ्कृताम् नाटकादि काव्यगान गायकैस्सुशोभिताम् |
वेणुतन्त्रिवाद्यनादसुस्वरैस्सुश्राविताम् नमामि भक्तिभावनैः भारतं मे मातरम् || ४ ||

हिन्दुजैनसिख्खबैद्धमानवान् सुपोषिताम् देववाणिकन्नडादि भारतीभिस्संयुतां |
भारतीयभावनां च मानवेषु पूरिताम् नमामि भक्तिभावनैः भारतं मे मातरम् || ५ ||

इदं गानं तूणकम् इति छन्दसि अस्ति।

ಭಾರತವೈಭವಮ್

ಶೈಲಶೃಂಗವಾಸಿನೀಂ ಪರಾತ್ಪರಾಂ ಪುರಾತನೀಂ ದೇವಸಿಂಧುನರ್ಮದಾದಿ ಸಿಂಧುಸಂಘಶೊಭಿನೀಂ |
ವ್ಯಾಸ-ಭಾಸ-ಕಾಲಿದಾಸ ಶಾರದೈಃ ಸುಶೋಭಿತಾಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಿಭಾವನೈಃ ಭಾರತಂ ಮೆ ಮಾತರಂ || ೧ ||

ರಾಮಕೃಷ್ಣ-ಶಂಕರಾದಿ ಯೋಗಿಭಿಃ ಸುಪೂಜಿತಾಂ ಭೋಜರಾಜ ರಾಜರಾಜ ಪೌರವೈಸ್ಸುಪಾಲಿತಾಂ |
ಗಾಂಧಿ-ಶಾಸ್ತ್ರಿ-ಮಾಲವೀಯ ಸೇವಕೈಸ್ಸುರಕ್ಷಿತಾಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಿಭಾವನೈಃ ಭಾರತಂ ಮೆ ಮಾತರಂ || ೨ ||

ಅಂಗವಂಗಸಿಂಧುರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟಕೋಟಿಸಂಯುತಾಂ ಹಿಂದ್ವರಬ್ದಿಸಾಗರಾದಿ ಸಾಗರೈರ್ನಮಸ್ಕೃತಾಂ |
ಶೈಲರಾಜವಿಂಧ್ಯಸಹ್ಯಪರ್ವತೈರಲಂಕೃತಾಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಿಭಾವನೈಃ ಭಾರತಂ ಮೆ ಮಾತರಂ || ೩ ||

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ – ಪಂಡಿತೈರಲಂಕೃತಾಂ ನಾಟಕಾದಿ ಕಾವ್ಯಗಾನ ಗಾಯಕೈಸ್ಸುಶೋಭಿತಾಂ |
ವೇಣುತಂತ್ರಿವಾದ್ಯನಾದಸುಸ್ವರೈಸ್ಸುಶ್ರಾವಿತಾಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಿಭಾವನೈಃ ಭಾರತಂ ಮೆ ಮಾತರಂ || ೪ ||

ಹಿಂದುಜೈನಸಿಖ್ಖಬೌದ್ಧಮಾನವಾನ್ ಸುಪೋಷಿತಾಂ ದೇವವಾಣಿಕನ್ನಡಾದಿ ಭಾರತೀಭಿಸ್ಸಂಯುತಾಂ |
ಭಾರತೀಯಭಾವನಾಂ ಚ ಮಾನವೇಷು ಪೂರಿತಾಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಿಭಾವನೈಃ ಭಾರತಂ ಮೆ ಮಾತರಂ || ೫ ||

प्रतिवर्षं वयं प्रतिवेशिनः मिलित्वा भारतस्य गणराज्योत्सवं स्वातन्त्र्यदिनं च आचरामः | अस्मिन् गणराज्योत्सवदिने पद्यमिदं बालाभिः गायनं करणीयमिति विचिन्त्य दशदिनपर्यन्तं प्रशिक्षणं दत्वा अद्य ध्वजारोहणमुहुर्ते बालाः इमां गीतां अगायन्। अस्य video अत्र द्र्ष्टुं शक्यते |


2015 in review

ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2015

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2015 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 32,000 times in 2015. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 12 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.


Memory hotplug support in PowerKVM

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2015

Introduction
Pre requisites
Basic hotplug operation
More options
Driving via libvirt
Debugging aids
Internal details
Future

Introduction

Memory hotplug is a technique or a feature that can be used to dynamically increase or decrease the amount of physical RAM available in the system. In order for the dynamically added memory to become available to the applications, memory hotplug should be supported appropriately at multiple layers like in the firmware and operating system. This blog post mainly looks at the emerging support for memory hotplug in KVM virtualization for PowerPC sPAPR virtual machines (pseries guests). In case of virtual machines, memory hotplug is typically used to vertically scale up or scale down the guest’s physical memory at runtime based on the requirements. This feature is expected to be useful for supporting vertical scaling of PowerPC guests in KVM Cloud environments.

In KVM virtualization, an alternative way to dynamically increase or decrease memory of the guest is to use memory ballooning. While memory ballooning requires cooperation between the guest and the host, memory hotplug is a deterministic way to grow and reduce the memory of the guest.

Pre requisites

Memory hotplug support for PowerPC sPAPR guests is now part of QEMU upstream and is expected to be available starting from QEMU-2.5 release. This implies that memory hotplug support is available for pseries machine types starting from pseries-2.5.

The memory hotplug support QEMU/KVM driver was added in 1.2.14 version of libvirt. Support in libvirt is mostly architecture neutral but some of the memory alignment requirements for PowerPC memory hotplug is being enforced from libvirt-1.2.20 which is the recommended version to exploit memory hotplug feature on PowerPC.

In addition to support in QEMU, libvirt and guest kernel (which btw has existed for a long time), some changes were done in PowerPC RAS tools also to support memory hotplug. The minimum version of these packages needed in the guest are listed below:

Package Minimum required version
powerpc-utils 1.2.26
ppc64_diag 2.6.8
librtas 1.3.9

rtas_errd daemon which is provided by ppc64_diag package needs to be running in the guest for memory hotplug to function correctly.

Basic hotplug operation

This section describes the steps to be followed by a QEMU user for memory hotplug operation.

* Start guest with those command line options required for memory hotplug.

qemu-system-ppc64 … –m 4G,slots=32,maxmem=32G

-m 4G will start the guest with initial 4G RAM size.
maxmem=32G specifies that this guest’s RAM can grow till 32G via memory hotplug operations.
slots=32 specifies the number of DIMM slots available for this guest to hotplug memory. Like in physical system, each memory hotplug operation is done by populating a DIMM slot in the guest. PowerPC supports a max of 32 DIMM slots of which only 31 are available for hotplug.

* Ensure that rtas_errd daemon is running inside the guest.

# ps aux | grep rtas
root      3685  0.7  0.0   5568  3712 ?        Ss   16:49   0:00 rtas_errd

# grep Mem /proc/meminfo
MemTotal:        4146560 kB
MemFree:         2908544 kB

* Connect to QEMU monitor from the host and issue memory hotplug commands

(qemu) object_add memory-backend-ram,id=ram0,size=1G
(qemu) device_add pc-dimm,id=dimm0,memdev=ram0
(qemu) info memory-devices
Memory device [dimm]: “dimm0”
addr: 0x100000000
slot: 0
node: 0
size: 1073741824
memdev: /objects/ram0
hotplugged: true
hotpluggable: true

Hotplugging memory from QEMU monitor is a 2 step operation. In the first step, we create a memory backend object which is memory-backend-ram (ram0) in the above example. Next pc-dimm device is added with ram0 as backing memory object.

* Check that RAM size grow in the guest

# grep Mem /proc/meminfo
MemTotal:        5195136 kB
MemFree:         3020160 kB

More options

In this section a few more options and other possibilities with memory hotplug are explored.

* NUMA guest – If the guest has NUMA topology, it is possible to do hotplug to a particular NUMA node of the guest.

qemu-system-ppc64 … -m 4G,slots=32,maxmem=32G -numa node,nodeid=0,mem=2G,cpus=0-7 -numa node,nodeid=1,mem=2G,cpus=8-15

Here the guest has 4G RAM divided between 2 NUMA nodes as can be seen by the below command in the guest.

# numactl -H
available: 2 nodes (0-1)
node 0 cpus: 0 1 2 3 4 5 6 7
node 0 size: 2020 MB
node 0 free: 1105 MB
node 1 cpus: 8 9 10 11 12 13 14 15
node 1 size: 2028 MB
node 1 free: 1674 MB
node distances:
node   0   1
0:  10  40
1:  40  10

node= can be specified explicitly with device_add command to hotplug to a given NUMA node.

(qemu) object_add memory-backend-ram,id=ram0,size=1G
(qemu) device_add pc-dimm,id=dimm0,memdev=ram0,node=1
(qemu) info memory-devices
Memory device [dimm]: “dimm0”
addr: 0x100000000
slot: 0
node: 1
size: 1073741824
memdev: /objects/ram0
hotplugged: true
hotpluggable: true

Verify the memory getting added to NUMA node 1 in the guest

# numactl -H
available: 2 nodes (0-1)
node 0 cpus: 0 1 2 3 4 5 6 7
node 0 size: 2020 MB
node 0 free: 971 MB
node 1 cpus: 8 9 10 11 12 13 14 15
node 1 size: 3052 MB
node 1 free: 2610 MB
node distances:
node   0   1
0:  10  40
1:  40  10

* Hugetlbfs backed guest

If  guest’s RAM is backed by hugetlbfs, then we could use memory-backend-file to add more memory via hotplug. Assume a guest is started with 16M hugepages like this:

qemu-system-ppc64 … -m 4G,slots=32,maxmem=32G -mem-path /dev/hugepages/hugetlbfs-16M

The hotplug is performed by using memory-backend-file object like this:

(qemu) object_add memory-backend-file,id=ram0,size=1G,mem-path=/dev/hugepages/hugetlbfs-16M
(qemu) device_add pc-dimm,id=dimm0,memdev=ram0,node=0
(qemu) info memory-devices
Memory device [dimm]: “dimm0”
addr: 0x100000000
slot: 0
node: 0
size: 1073741824
memdev: /objects/ram0
hotplugged: true
hotpluggable: true

* Migration

If a guest that has undergone memory hotplug operations needs to be migrated to another host, the memory backend objects and pc-dimm objects should be specified explicitly on the target side using -object and -device options respectively.

If following hotplug operation is done at the source,

(qemu) object_add memory-backend-ram,id=ram0,size=1G
(qemu) device_add pc-dimm,id=dimm0,memdev=ram0

then at the target host, the guest should be started with the following options:

qemu-system-ppc64 … -object memory-backend-ram,id=ram0,size=1G -device pc-dimm,id=dimm0,memdev=ram0 -incoming …

Driving via libvirt

This section describes the steps to perform memory hotplug for a guest that is managed by libvirt.

The guest XML needs to have the following bits:

<maxMemory slots=’32’ unit=’KiB’>33554432</maxMemory>
<memory unit=’KiB’>8388608</memory>
<currentMemory unit=’KiB’>4194304</currentMemory>
<cpu>
<numa>
<cell id=’0′ cpus=’0-127′ memory=’8388608′ unit=’KiB’/>
</numa>
</cpu>

This describes a single NUMA node guest with 4G memory, 32 slots and hotpluggable memory upto 32G.

Hotplug is done by using virsh.

# cat mem-2g.xml
<memory model=’dimm’>
<target>
<size unit=’KiB’>2097152</size>
<node>0</node>
</target>
</memory>

# virsh attach-device <domain> mem-2g.xml
Device attached successfully

More information about other memory hotplug related options supported by libvirt are present here.

Debugging aids

Here are some nice-to-know details about memory hotplug that could come in handy when facing problems.

* Minimum hotplug granularity – The minimum DIMM size that can be hotplugged into sPAPR PowerPC guest is 256MB.
* Memory alignment – With the introduction of memory hotplug support, memory alignment requirements for pseries guests have become stricter. Now the initial RAM size, maxmem size and memory size of individual NUMA nodes must be aligned to 256MB failing which QEMU will refuse to start the guest. Also the DIMM/memory size that gets hotplugged is required to be aligned to 256MB.
* Hotplugging to memory-less NUMA node is not allowed.
* After memory hotplug support, pseries guests with maxmem beyond 1TB might not work. This is due to the limited buffer size that gets passed on from SLOF (guest firmware) to QEMU during ibm,client-architecture-support call that gets issued by the guest early during the boot.
* sPAPR PowerPC guests need a data structure called HTAB (hash table) that stores the virtual to physical page mappings for the guest. HTAB for guest is allocated by the host in host contiguous memory area (CMA) which is a limited resource (by default 5% of host RAM is CMA region). All guests running in the host get their HTAB allocated from this CMA region. HTAB size depends on the maxmem size and specifying huge values of maxmem for guest could result in failures like below:

qemu-system-ppc64 … -m 4G,slots=32,maxmem=1T
qemu-system-ppc64: Failed to allocate HTAB of requested size, try with smaller maxmem
Aborted

In such cases lowering the maxmem is recommended.

* Typically it is expected that rtas_errd daemon is running in the guest before any memory hotplug operation is attempted. If rtas_errd isn’t running, the memory hotplug operation is reported as success at QEMU monitor or by virsh. However the added memory doesn’t get reflected in the guest. Starting rtas_errd would make all those previously added memory to appear in the guest. Also a reboot of the guest would result in such memory to appear in the guest after the reboot.
* libvirt managed guests need to be NUMA aware (at least 1 NUMA node should be defined in the XML) for supporting memory hotplug. This limitation is likely to be relaxed soon.

Internal details

TODO

Future

TODO

* libvirt NUMA node relaxation
* In-kernel hotplug
* Memory hot removal or unplug.