ಪಂಚತಂತ್ರ – ಲಬ್ಧಪ್ರಣಾಶ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ (Panchatantra – Labdhapranasha Kannada translation)

December 29, 2017

ಪಂಚತಂತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಂತ್ರವಾದ ಲಬ್ಧಪ್ರಣಾಶದ ಕನ್ನಡಾನುವಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗ ಹಾಗೂ ಮೊಸಳೆಯ ಸೂತ್ರ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಂಚತಂತ್ರದ ಐದು ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು 11 ಉಪಕಥೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

 

ಈಗಾಗಲೇ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟ URL ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಓದಬಹುದು:
ಪಂಚತಂತ್ರದ ಮುಖಪುಟ
ತಂತ್ರ 1 – ಮಿತ್ರಭೇದ
ತಂತ್ರ 2 – ಮಿತ್ರಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ
ತಂತ್ರ 3 – ಕಾಕೋಲೂಕೀಯ
Advertisements

ಪಂಚತ್ರಂತ್ರ – ಕಾಕೋಲೂಕೀಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ (Panchatantra – Kakolukiya Kannada translation)

December 20, 2017

ಪಂಚತಂತ್ರ ಮೂರನೆಯ ತಂತ್ರವಾದ ಕಾಕೋಲೂಕೀಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಹಾಗೂ ಗೂಬೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಸಹಜ ಶತ್ರುತ್ವದ ಕುತೂಹಕಾರಿ ಸೂತ್ರಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಧಿ, ಯುದ್ಧ, ಆಸನ, ಯಾನ, ಆಶ್ರಯ, ದ್ವೈಧೀಭಾವ ಮುಂತಾದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಬಳಸುವ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕನ್ನಡಾನುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೊದಲನೆಯ ತಂತ್ರವಾದ ಮಿತ್ರಭೇದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

ಎರಡನೆಯ ತಂತ್ರವಾದ ಮಿತ್ರಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.


ಪಂಚತಂತ್ರ – ಮಿತ್ರಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ (Panchatantra – Mitrasamprapti Kannada translation)

November 1, 2017

ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕನ್ನಡಾನುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯ ತಂತ್ರವಾದ ಮಿತ್ರಭೇದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಈಗ ಎರಡನೆಯ ತಂತ್ರವಾದ ಮಿತ್ರಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.


ಪಂಚತಂತ್ರ – ಕನ್ನಡಾನುವಾದ (Panchatantra Kannada translation)

September 23, 2017

ಪಂಚತ್ರಂತ್ರದ ಕಥೆಗಳು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವೇ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂಚತಂತ್ರವನ್ನು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.

  • ಪಂಚತ್ರಂತ್ರದ ವಿವಿಧ ಕಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಮಗೆ standalone ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಥೆಯು ಪಂಚತ್ರಂತ್ರದ ಐದು ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೂಲ ಕಥೆಗೆ ಹೇಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಮೂಲವನ್ನು ಓದದಿದ್ದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಐದು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಯಾವ ವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಉಪಕಥೆಯನ್ನು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
  • ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಲುವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಸುಭಾಷಿತಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸಿವೆ. ಇದಾವುದು ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದೆ.

ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

The Kannada translation of the original Panchatantra in Samskritam by Vishnu Sharma’s can be read here.


CBSE – Snake charmers

July 14, 2017

A 4th standard CBSE student living in a metro city would probably never have seen a snake charmer in his/her life. Hence it becomes so important to educate them about snake charmers! Learned men say that we should pass on civilizational memories from generation to generation for successful continuation of the civilization. Here is CBSE doing its bit towards that!

IMG_20170714_184438

Source: Chapter 3 – A day with Nandu, 4th std Environmental studies text book

This chapter mainly deals with educating kids about elephants, their habitat etc.


CBSE – Role of bicycle in women education

July 14, 2017

Generations of women in India should be thankful to bicycle for providing them easy access to education! Here is CBSE’s version of it…

IMG_20170714_184511

Source: Chapter 1: Going to School , 4th Std CBSE Environmental Studies text book.

Otherwise this chapter in this science book is about different transportation modes that kids use to reach school in different parts of India like bamboo bridges, trolleys, camel-cart, bullock-cart, boats, bicycles etc.


CPU hotplug support in PowerKVM

August 9, 2016
Introduction
Pre requisites
Basic hotplug operation
More options
Driving via libvirt
KVM Forum 2016 presentation

Introduction

CPU hotplug is a technique or a feature that can be used to dynamically increase or decrease the number of CPUs available in the system. In order for the dynamically added CPUs to become available to the applications, CPU hotplug should be supported appropriately at multiple layers like in the firmware and operating system. This blog post mainly looks at the emerging support for CPU hotplug in KVM virtualization for PowerPC sPAPR virtual machines (pseries guests). In case of virtual machines, CPU hotplug is typically used to vertically scale up or scale down the guest CPUs at runtime based on the requirements. This feature is expected to be useful for supporting vertical scaling of PowerPC guests in KVM Cloud environments. Memory hotplug, which is also part of VM scale up requirement was discussed in my previous post.

CPU hotplug is supported for PowerPC sPAPR by means of device_add/device_del interfaces and not via the legacy cpu-add interface.

Pre requisites

CPU hotplug support for PowerPC sPAPR guests is now part of QEMU upstream and is expected to be available starting from QEMU-2.7 release. This implies that CPU hotplug support is available for pseries machine types starting from pseries-2.7.

In addition to QEMU and guest kernel (which btw has existed for a long time), some changes were done in PowerPC RAS tools also to support CPU hotplug. The minimum version of these packages needed in the guest are listed below:

Package Minimum required version
powerpc-utils 1.2.26
ppc64_diag 2.6.8
librtas 1.3.9

rtas_errd daemon which is provided by ppc64_diag package needs to be running in the guest for CPU hotplug to function correctly.

Basic hotplug operation

This section describes the steps to be followed by a QEMU user for CPU hotplug operation.

* CPU hotplug will be performed in core granularity on PowerPC. For eg. if the core has 8 threads, then one CPU hotplug operation will result in addition of 1 core with 8 CPU threads.

* Start a single thread guest with those command line options required for CPU hotplug.

qemu-system-ppc64 … –smp 2,cores=4,threads=1,maxcpus=4 -cpu POWER8E

-smp 2 will start the guest with 2 CPUs.
maxcpus=4 specifies that this guest can have a maximum of 4 CPUs, which implies 2 more CPUs can be added via CPU hotplug operations.
cores=4,threads=1 specifies the topology of the guest (4 cores each with 1 thread)
-cpu POWER8E specifies the guest CPU model

* Ensure that rtas_errd service is running inside the guest.

# ps aux | grep rtas
root      2518  0.3  0.0   6016  3968 ?        Ss   11:52   0:00 rtas_errd

[root@localhost ~]# lscpu
CPU(s):                2
On-line CPU(s) list:   0,1
Thread(s) per core:    1

* Connect to QEMU monitor from the host to discover hotpluggable CPUs and issue CPU hotplug command.

query-hotpluggable-cpus is the QMP interface while “info hotpluggable-cpus” is the HMP variant of the same.

(qemu) info hotpluggable-cpus
Hotpluggable CPUs:

type: “POWER8E-spapr-cpu-core”
vcpus_count: “1”
CPUInstance Properties:
core-id: “3”

type: “POWER8E-spapr-cpu-core”
vcpus_count: “1”
CPUInstance Properties:
core-id: “2”

type: “POWER8E-spapr-cpu-core”
vcpus_count: “1”
qom_path: “/machine/unattached/device[2]”
CPUInstance Properties:
core-id: “1”

type: “POWER8E-spapr-cpu-core”
vcpus_count: “1”
qom_path: “/machine/unattached/device[1]”
CPUInstance Properties:
core-id: “0”

type specifies the CPU core device type to be used with device_add command
vcpus_count specifies the number of threads the core has
core-id specifies the value for the core-id property that needs to be specified during device_add
qom_path if present implies that the CPU core is already plugged in, if absent it implies that the same can be hotplugged

To hot add a CPU,

(qemu) device_add POWER8E-spapr-cpu-core,id=core2,core-id=2

The added CPU core should be visible within the guest as well as in QEMU monitor

[root@localhost ~]# lscpu
CPU(s):                3
On-line CPU(s) list:   0-2
Thread(s) per core:    1

qemu) info hotpluggable-cpus
Hotpluggable CPUs:

type: “POWER8E-spapr-cpu-core”
vcpus_count: “1”
CPUInstance Properties:
core-id: “3”

  type: “POWER8E-spapr-cpu-core”
  vcpus_count: “1”
  qom_path: “/machine/peripheral/core2” <— hot added CPU
  CPUInstance Properties:
    core-id: “2”

type: “POWER8E-spapr-cpu-core”
vcpus_count: “1”
qom_path: “/machine/unattached/device[2]”
CPUInstance Properties:
core-id: “1”

type: “POWER8E-spapr-cpu-core”
vcpus_count: “1”
qom_path: “/machine/unattached/device[1]”
CPUInstance Properties:
core-id: “0”

To hot remove a CPU,

(qemu) device_del core2

More options

In this section a few more options and other possibilities with CPU hotplug are explored.

* NUMA guest – The NUMA semantics for CPU hotplug is likely to undergo a change, but this is how it works currently:

qemu-system-ppc64 … –smp 2,cores=4,threads=1,maxcpus=4 -numa node,nodeid=0,cpus=0,cpus=2 -numa node,nodeid=1,cpus=1,cpus=3

This guest will have 4 CPUs with existing CPU=0 and hotpluggable CPU=2 on NUMA node 0 while existing CPU=1 and hotpluggable CPU=3 on NUMA node 1. Currently the NUMA node affinity of the CPUs isn’t shown in the HMP/QMP queries.

The steps to discover, hot-add and hot-remove are same as shown in the previous example, just that the hot-added CPU will automatically end up on the NUMA node that was specified during boot using -numa cmdline.

The CPU added like below

(qemu) device_add POWER8E-spapr-cpu-core,id=core2,core-id=2

will end up in NUMA node 1.

[root@localhost ~]# numactl -H | grep cpus
node 0 cpus: 0 2
node 1 cpus: 1

* CPU compat option

The legacy way to specify CPU compat option is like this:

-cpu host,compat=power7

However with QEMU-2.7, compat option can be specified using -global option also so that the specified compat level is applied uniformly to boot CPUs as well as hotplugged CPUs.

-cpu host -global driver=host-powerpc64-cpu,property=compat,value=power7

The hotplug steps are similar to the previous example.

(qemu) device_add host-spapr-cpu-core,id=core2,core-id=2

Note that compat option will not be specified with every hotplugged CPU as it has already been set as global option which applies to hotplugged CPUs as well.

* Migration
If a guest that has undergone CPU hotplug operations needs to be migrated to another host, like any other device, CPU core device should be specified explicitly on the target side using  -device options.

If following hotplug operation is done at the source,

(qemu) device_add POWER8E-spapr-cpu-core,id=core2,core-id=2

then at the target host, the guest should be started with the following options:
qemu-system-ppc64 … -device POWER8E-spapr-cpu-core,id=core2,core-id=2

* Example of SMT4 guest

-smp 4,cores=4,threads=4,maxcpus=16

(qemu) info hotpluggable-cpus
Hotpluggable CPUs:

type: “host-spapr-cpu-core”
vcpus_count: “4”
CPUInstance Properties:
core-id: “12”

type: “host-spapr-cpu-core”
vcpus_count: “4”
CPUInstance Properties:
core-id: “8”

type: “host-spapr-cpu-core”
vcpus_count: “4”
CPUInstance Properties:
core-id: “4”

type: “host-spapr-cpu-core”
vcpus_count: “4”
qom_path: “/machine/unattached/device[1]”
CPUInstance Properties:
core-id: “0”

(qemu) device_add host-spapr-cpu-core,core-id=12,id=core4
In this example, two things are worth noting:

– The core-ids listed by the HMP query will be 0, 4, 8, … since this is an SMT4 guest.
– Any CPU can be hot added like we added core-id=12 here.

Driving via libvirt

Support for this device based CPU hotplug is still under development in libvirt.

KVM Forum 2016 presentation

The slides for CPU hotplug KVM Forum 2016 presentation can be found here and the presentation video can be seen here.