ಪಂಚತಂತ್ರ – ಲಬ್ಧಪ್ರಣಾಶ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ (Panchatantra – Labdhapranasha Kannada translation)

December 29, 2017
ಪಂಚತಂತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಂತ್ರವಾದ ಲಬ್ಧಪ್ರಣಾಶದ ಕನ್ನಡಾನುವಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗ ಹಾಗೂ ಮೊಸಳೆಯ ಸೂತ್ರ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಂಚತಂತ್ರದ ಐದು ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು 11 ಉಪಕಥೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟ URL ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಓದಬಹುದು:
ಪಂಚತಂತ್ರದ ಮುಖಪುಟ
ತಂತ್ರ 1 – ಮಿತ್ರಭೇದ
ತಂತ್ರ 2 – ಮಿತ್ರಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ
ತಂತ್ರ 3 – ಕಾಕೋಲೂಕೀಯ
Advertisements

ಪಂಚತ್ರಂತ್ರ – ಕಾಕೋಲೂಕೀಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ (Panchatantra – Kakolukiya Kannada translation)

December 20, 2017

ಪಂಚತಂತ್ರ ಮೂರನೆಯ ತಂತ್ರವಾದ ಕಾಕೋಲೂಕೀಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಹಾಗೂ ಗೂಬೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಸಹಜ ಶತ್ರುತ್ವದ ಕುತೂಹಕಾರಿ ಸೂತ್ರಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಧಿ, ಯುದ್ಧ, ಆಸನ, ಯಾನ, ಆಶ್ರಯ, ದ್ವೈಧೀಭಾವ ಮುಂತಾದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಬಳಸುವ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕನ್ನಡಾನುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೊದಲನೆಯ ತಂತ್ರವಾದ ಮಿತ್ರಭೇದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

ಎರಡನೆಯ ತಂತ್ರವಾದ ಮಿತ್ರಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.


ಪಂಚತಂತ್ರ – ಮಿತ್ರಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ (Panchatantra – Mitrasamprapti Kannada translation)

November 1, 2017

ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕನ್ನಡಾನುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯ ತಂತ್ರವಾದ ಮಿತ್ರಭೇದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಈಗ ಎರಡನೆಯ ತಂತ್ರವಾದ ಮಿತ್ರಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.


ಪಂಚತಂತ್ರ – ಕನ್ನಡಾನುವಾದ (Panchatantra Kannada translation)

September 23, 2017

ಪಂಚತ್ರಂತ್ರದ ಕಥೆಗಳು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತವೇ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂಚತಂತ್ರವನ್ನು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.

  • ಪಂಚತ್ರಂತ್ರದ ವಿವಿಧ ಕಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಮಗೆ standalone ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಥೆಯು ಪಂಚತ್ರಂತ್ರದ ಐದು ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೂಲ ಕಥೆಗೆ ಹೇಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಮೂಲವನ್ನು ಓದದಿದ್ದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಐದು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಯಾವ ವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಉಪಕಥೆಯನ್ನು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
  • ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಲುವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಸುಭಾಷಿತಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸಿವೆ. ಇದಾವುದು ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನಭಂಡಾರವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದೆ.

ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

The Kannada translation of the original Panchatantra in Samskritam by Vishnu Sharma’s can be read here.


भारतवैभवम्

January 26, 2016

मया कृष्णमूर्ति-भट्टात् भारतदेशस्य वैभवस्य विवरणयुक्तं पद्यमेकं स्वीकृतम् | पञ्च श्लोकयुक्तमिदं पद्यं सरलतया गातुं शक्यते |

भारतवैभवम्

शैलशृङ्गवासिनीं परात्परां पुरातनीम् देवसिन्धुनर्मदादि सिन्धुसङ्घशोभिनीम्|
व्यास-भास-कालिदास शारदैः सुशोभिताम् नमामि भक्तिभावनैः भारतं मे मातरम् || १ ||

रामकृष्ण-शङ्करादि योगिभिः सुपूजिताम् भोजराज राजराज पौरवैस्सुपालिताम्|
गान्धि-शास्त्रि-मालवीय सेवकैस्सुरक्षिताम् नमामि भक्तिभावनैः भारतं मे मातरम् || २ ||

अङ्गवङ्गसिन्धुराष्ट्रकूटकोटिसंयुताम् हिन्द्वरब्बिसागरादि सागरैर्नमस्कृताम् |
शैलराजविन्ध्यसह्यपर्वतैरलङ्कृताम् नमामि भक्तिभावनैः भारतं मे मातरम् || ३ ||

वेदशास्त्रब्रह्मज्ञान – पण्डितैरलङ्कृताम् नाटकादि काव्यगान गायकैस्सुशोभिताम् |
वेणुतन्त्रिवाद्यनादसुस्वरैस्सुश्राविताम् नमामि भक्तिभावनैः भारतं मे मातरम् || ४ ||

हिन्दुजैनसिख्खबैद्धमानवान् सुपोषिताम् देववाणिकन्नडादि भारतीभिस्संयुतां |
भारतीयभावनां च मानवेषु पूरिताम् नमामि भक्तिभावनैः भारतं मे मातरम् || ५ ||

इदं गानं तूणकम् इति छन्दसि अस्ति।

ಭಾರತವೈಭವಮ್

ಶೈಲಶೃಂಗವಾಸಿನೀಂ ಪರಾತ್ಪರಾಂ ಪುರಾತನೀಂ ದೇವಸಿಂಧುನರ್ಮದಾದಿ ಸಿಂಧುಸಂಘಶೊಭಿನೀಂ |
ವ್ಯಾಸ-ಭಾಸ-ಕಾಲಿದಾಸ ಶಾರದೈಃ ಸುಶೋಭಿತಾಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಿಭಾವನೈಃ ಭಾರತಂ ಮೆ ಮಾತರಂ || ೧ ||

ರಾಮಕೃಷ್ಣ-ಶಂಕರಾದಿ ಯೋಗಿಭಿಃ ಸುಪೂಜಿತಾಂ ಭೋಜರಾಜ ರಾಜರಾಜ ಪೌರವೈಸ್ಸುಪಾಲಿತಾಂ |
ಗಾಂಧಿ-ಶಾಸ್ತ್ರಿ-ಮಾಲವೀಯ ಸೇವಕೈಸ್ಸುರಕ್ಷಿತಾಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಿಭಾವನೈಃ ಭಾರತಂ ಮೆ ಮಾತರಂ || ೨ ||

ಅಂಗವಂಗಸಿಂಧುರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟಕೋಟಿಸಂಯುತಾಂ ಹಿಂದ್ವರಬ್ದಿಸಾಗರಾದಿ ಸಾಗರೈರ್ನಮಸ್ಕೃತಾಂ |
ಶೈಲರಾಜವಿಂಧ್ಯಸಹ್ಯಪರ್ವತೈರಲಂಕೃತಾಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಿಭಾವನೈಃ ಭಾರತಂ ಮೆ ಮಾತರಂ || ೩ ||

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ – ಪಂಡಿತೈರಲಂಕೃತಾಂ ನಾಟಕಾದಿ ಕಾವ್ಯಗಾನ ಗಾಯಕೈಸ್ಸುಶೋಭಿತಾಂ |
ವೇಣುತಂತ್ರಿವಾದ್ಯನಾದಸುಸ್ವರೈಸ್ಸುಶ್ರಾವಿತಾಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಿಭಾವನೈಃ ಭಾರತಂ ಮೆ ಮಾತರಂ || ೪ ||

ಹಿಂದುಜೈನಸಿಖ್ಖಬೌದ್ಧಮಾನವಾನ್ ಸುಪೋಷಿತಾಂ ದೇವವಾಣಿಕನ್ನಡಾದಿ ಭಾರತೀಭಿಸ್ಸಂಯುತಾಂ |
ಭಾರತೀಯಭಾವನಾಂ ಚ ಮಾನವೇಷು ಪೂರಿತಾಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಿಭಾವನೈಃ ಭಾರತಂ ಮೆ ಮಾತರಂ || ೫ ||

प्रतिवर्षं वयं प्रतिवेशिनः मिलित्वा भारतस्य गणराज्योत्सवं स्वातन्त्र्यदिनं च आचरामः | अस्मिन् गणराज्योत्सवदिने पद्यमिदं बालाभिः गायनं करणीयमिति विचिन्त्य दशदिनपर्यन्तं प्रशिक्षणं दत्वा अद्य ध्वजारोहणमुहुर्ते बालाः इमां गीतां अगायन्। अस्य video अत्र द्र्ष्टुं शक्यते |


द्वादश आदित्याः (12 Suns)

October 17, 2014

It is very common in Sanskrit to represent a group of related things by means of a Shloka for easy remembrance. One such famous Shloka is the below one which salutes the 9 Grahas (Planets).

नमः सूर्याय सोमाय मङ्गलाय बुधाय च |
गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः ||

In my last blog, I wrote about 12 names of Sun and the Surya Namaskara Mantras based on each of them. These 12 names of Sun are:

द्वादश आदित्याः

1. मित्रः
2. रविः
3. सूर्यः
4. भानुः
5. खगः
6. पूषा
7. हिरण्यगर्भः
8. मरीचिः
9. आदित्यः
10. सविता
11. अर्कः
12. भास्करः

Here is an attempt by me to consolidate these 12 names of Sun in the form of Shlokas. Since I know only Anushtup Chandas (meter), I am limited by 32 letters in each Shloka and hence had to resort to two Shlokas to cover all the names.

मित्राय रविसूर्याभ्यां भानवेऽपि खगाय च|
पूष्णे हिरण्यगर्भाय सर्वेभ्योऽपि नमो नमः || 1 ||

पूजयामि मरीचिञ्च आदित्यञ्च भजाम्यहम् |
अर्चयामि सवित्रर्कौ सेवयामि च भास्करम् || 2 ||

The above two Shlokas basically salute the Sun and offer worship to the Sun taking each of his 12 names in the order mentioned above.

Disclaimer:
संस्कृतं न जानामि न जानामि पाणिनिम्।
पदार्थमपि न जानामि क्षमस्व वागीश्वरि॥


Surya Namaskara Mantras

October 12, 2014

Suryanamaskara is typical done in the sets of 12 and each iteration is usually preceded by a Mantra which involves salutation to Sun using his various names. I have given the Mantras in Kannada as well as Sanskrit here. The short form (which is what is chanted during the Suryanamaskara) and the long form (Shloka from which it is derived) are given here.

Suryanamaskara is usually started by chanting this Shloka:

ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ ಸತ್ಯಸಾಪಿಹಿತಂ ಮುಖಂ|
ತತ್ ತ್ವಂ ಪೂಷನ್ ಅಪಾವೃಣು ಸತ್ಯಧರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಯೇ ||

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् |
तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ||

Each iteration is then preceded by the following Mantras in the order given:

1. ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ, ॐ ह्रां मित्राय नमः

ಮಿತ್ರಾಯ ಲೋಕಮಿತ್ರಾಯ ಕಂಜ ಮಿತ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ|
ಆಮಿತ್ರಹಾರಿಣೇ ತುಭ್ಯಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ||

मित्राय लोकमित्राय कञ्ज मित्राय ते नमः |
आमित्रहारिणे तुभ्यं भास्कराय नमो नमः ||

2. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ರವಯೇ ನಮಃ, ॐ ह्रीं रवये नमः

ರವಯೇ ರತ್ನಗರ್ಭಾಯ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಾಯ ರಾಜಿನೇ |
ರಾಮಾಯ ರಮಣೀಯಾಯ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||

रवये रत्नगर्भाय राजीवाक्षाय राजिने |
रामाय रमणीयाय भास्कराय नमो नमः ||

3. ಓಂ ಹ್ರ್ರೂಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ, ॐ ह्रूं सूर्याय नमः

ಸೂರ್ಯಾಯ ಸುರನಾಥಾಯ ಸುಖಾಯ ಸುಖದಾಯ ಚ |
ಸುರೂಪಾಯ ಸುಭೂಷಾಯ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||

सूर्याय सुरनाथाय सुखाय सुखदाय च |
सुरूपाय सुभूषाय भास्कराय नमो नमः ||

4. ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಭಾನವೇ ನಮಃ, ॐ ह्रैं भानवे नमः

ಭಾನವೇ ಭವದೇಮಾಯ ಭಯಾಯ ಭಯಹಾರಿಣೇ |
ಭೋಗೀಶಾಯ ಭವಜ್ಞಾಯ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||

भानवे भवदेवाय भयाय भयहारिणे |
भोगीशाय भवज्ञाय भास्कराय नमो नमः ||

5. ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಖಗಾಯ ನಮ:, ॐ ह्रौं खगाय नमः

ಖಗಾಯ ಖಗಹಂತ್ರೇ ಚ ಖದ್ಯೋತಾಯ ಖಗಾಂಶವೇ |
ಖಗರೂಪಾಯ ದೇವಾಯ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||

खगाय खगहन्त्रे च खद्योताय खगांशवे |
खगरूपाय देवाय भास्कराय नमो नमः ||

6. ಓಂ ಹ್ರಃ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ, ॐ ह्रः पूष्णे नमः

ಪೂಷ್ಣೇತು ಪೂರ್ವಪುಣ್ಯಾಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷಾಯ ಚ |
ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಾಯ ಪುಣ್ಯಾಯ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||

पूष्णे तु पूर्वपुण्याय पुराणपुरुषाय च |
पुष्कराक्ष्याय पुण्याय भास्कराय नमो नमः ||

7. ಓಂ ಹ್ರ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ, ॐ ह्रां हिरयगर्भाय नमः

ಹೇಮವರ್ಣ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಹರಾಯ ಚ |
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭದೇಹಾಯ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||

हेमवर्ण स्वरूपाय कामक्रोध हराय च |
हिरण्यगर्भदेहाय भास्कराय नमो नमः ||

8. ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಮರಿಚಯೇ ನಮಃ, ॐ ह्रीं मरीचये नमः

ಮರಿಚಯೇ ಮಹೇಶಾಯ ಮಾಧವಾಯ ಮುರಾರಯೇ |
ಮಂತ್ರಾಯ ಮಂತ್ರರಾಜಾಯ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||

मरीचये महेशाय माधवाय मुरारये |
मंत्राय मंत्रराजाय भास्कराय नमो नमः ||

9. ಓಂ ಹ್ರ್ರೂಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ, ॐ ह्रूं आदित्याय नमः

ಆದಿತ್ಯಾದಿ ರೂಪಾಯ ಆಕಾಶಪತಯೇ ನಮಃ |
ಆರೋಗ್ಯದಾಯ ಆರ್ಯಾಯ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||

आदित्यादि रूपाय आकाशपतये नमः |
आरोग्यदाय आर्याय भास्कराय नमो नमः ||

10. ಓಂ ಹ್ರೈಂ ಸವಿತ್ರೇ ನಮಃ, ॐ ह्रैं सवित्रे नमः

ಸವಿತ್ರೇ ಸರ್ವಲೋಕಾಧಿಪತಯೇ ಸರ್ವದಾಯ ಚ |
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದೇಚೈವ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||

सवित्रे सर्वलोकाधिपतये सर्वदाय च |
सर्वाभीष्ट प्रदेचैव भास्कराय नमो नमः ||

11. ಓಂ ಹ್ರೌಂ ಅರ್ಕಾಯ ನಮ:, ॐ ह्रौं अर्काय नमः

ಅರ್ಕಾಯಾಕ್ಷರ ರೂಪಾಯ ಅಚ್ಯುತಾಯ ಮರಾಯ ಚ |
ಅನ್ನದಾಯನ್ನರೂಪಾಯ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||

अर्कायाक्षररूपाय अच्युताय मराय च |
अन्नदायन्नरुपाय भास्कराय नमो नमः ||

12. ಓಂ ಹ್ರಃ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ, ॐ ह्रः भास्कराय नमः

ಭಾನೋ ಭಾಸ್ಕರ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಚಂಡರಶ್ಮೇ ದಿವಾಕರ |
ಆರೋಗ್ಯಮಾಯುರ್ವಿಜಯಂ ಪುತ್ರಾನ್ ದೇಹಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ||

भानो भास्कर मार्ताण्ड चण्डरश्मे दिवाकर |
आरोग्यमायुर्विजयं पुत्रान् देहि नमोस्तुते ||

Disclaimer:
संस्कृतं न जानामि न जानामि पाणिनिम्।
पदार्थमपि न जानामि क्षमस्व वागीश्वरि॥